Algemene voorwaarden

 

Voorwaarden voor het gebruik van Reisvraagbaak.nl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze site, waaronder uw deelname aan onze online community (als editor,blogger of gewoon gebruiker). Lees en bekijk deze voorwaardenregelmatig, want ze kunnen in de loop van de tijd gewijzigd worden. Door het gebruik van Reisvraagbaak.nl (de site) gaat u akkoord met deze voorwaarden die bindend zijn.Geen commerciël gebruik van deze site is toegestaan​​. U mag de site gebruiken voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden.

Reisvraagbaak handelsmerken en auteursrechten

Alle inhoud op de site is eigendom van Reisvraagbaak.nl of in licentie bij ons gegeven door onze geregistreerde gebruikers en andere licentiehouders. Niets van de inhoud van deze site mag worden gekopieerd, opgeslagen of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Reisvraagbaak.

Onze merken (met inbegrip van maar, niet beperkt tot de Reisvraagbaak.nl , Reisvraagbaak.be en Voyagersinfo.commogen niet worden gebruikt zonder onze schriftelijke toestemming.

Bijdragen aan de site

U stemt ermee in dat alles dat u bijdraagt  aan content op de site uw eigendom isU verleent ons een licentie om deze content voor onbepaalde tijd royalty-vrij wereldwijd te gebruiken en te reproduceren,  te bewerken, op te slaan, aan te passen of anderszins te gebruikenDit omvat ook het recht op sublicentie aan derden.

Ook stemt u ermee in dat Reisvraagbaak de content (partieel) kan wijzigen of bewerken.

U moet ervoor zorgen dat uw inhoud geen wetten of rechten schendtbijvoorbeeld:

 •      Het onheus belasten van personen
 •      Inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten
 •      Persoonlijke informatie geven die in strijd zijn met de privacy policy van Reisvraagbaak
 •      Content met commerciële reclame
 •      Content met onproportioneel grove of beledigende taal

Reisvraagbaak kan zonder opgaaf van reden content van de site verwijderen. Ook kan Reisvraagbaak uw account blokkeren als zij van mening is dat deze voorwaarden zijn overtreden.Rapportage van inbreuk op het auteursrecht

Als u van mening bent dat enig materiaal op onze site inbreuk maakt op (uw) auteursrechtgelieve ons dat schriftelijk te melden aan onze afdeling compliance via

Uw melding moet het volgende bevatten:
 •     Bewijsmateriaal dat het werk of de content auteursrechtelijk zijn beschermd en dat (uw) rechten worden geschonden;
 •     Een identificatie waar het werk of de content op de site voorkomt;
 •     Uw contactgegevens zoals naam en adrese-mailadres en telefoonnummer;
     Een verklaring dat:
 •      U bevoegd bent om op te treden als of namens de eigenaar van het werk of de content waarvan   de rechten worden geschonden;
 •      Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of die u machtigt om te handelen namens hen.

Na ontvangst en beoordeling van deze rapportage zal Reisvraagbaak zo snel mogelijk het inbreuk makende materiaal verwijderen en u hiervan op de hoogte stellen.

Privacy

Reisvraagbaak bewaart uw gegevens volgens het privacy policy protocol dat u kunt inzien op deze website

 

Aansprakelijkheid en Disclaimer

Door het uploaden van werk of content naar de site van Reisvraagbaak.nl geeft u aan dat u de rechten hiervoor heeft als eigenaar of dat u hiervoor toestemming heeft van de eigenaar. U geeft tevens aan dat u deze rechten niet aan derden in exclusiviteit heeft gegeven. U vrijwaart Reisvraagbaak.nl voor alle juridische gevolgen met betrekking tot de eigendomsrechten van werk of content dat u upload naar de site van Reisvraagbaak.nl en u  vrijwaart Reisvraagbaak.nl tegen alle verliezenkosten en uitgaven die rechtstreeks door Reisvraagbaak.nlin verband met een vraagbewering, actie, procedure of vordering die te maken heeft met werk of content dat u heeft geupload terwijl u niet de rechten heeft (had) van het desbetreffende werk of content.

Het volgende is van toepassing op eindgebruikers buiten Australiëhet VK en de EU:WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR : VERLIES,SCHADE,AANSPRAKELIJKHEID,KOSTEN OF UITGAVEN GELEDEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DE INHOUD OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DEZE SITEDE INFORMATIE OP DEZE SITE IS ALGEMEEN EN MOGELIJK NIET GESCHIKT VOOR UW SPECIFIEKE BEHOEFTEN. U DIENT KRITISCHE INFORMATIE, ZOALS ADVIES OVER VISA EN GEZONDHEID VOORDAT U OP REIS GAAT TE CONTROLEREN.

WE GEVEN GEEN GARANTIE VOOR DE INHOUD VAN DE WEBSITE EN SLUITENVOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN DE WETELKE AANSPRAKELIJKHEID UIT DIE KAN ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADEOF HET VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN ALS GEVOLG VAN HETGEBRUIK VAN ONZE WEBSITEU VRIJWAART REISVRAAGBAAK TEGEN ELKE VORDERING,PROCEDURE,VONNIS,SCHADE,VERLIES, EN KOSTEN.

Het volgende is van toepassing op eindgebruikers in Australië, het VK en de EU:

ALHOEWEL REISVRAAGBAAK DE CONTENT VAN DEZE WEBSITE MET DE UITERSTE ZORG SAMENSTELT KAN HET VOORKOMEN DAT DEZE NIET VOLLEDIG OF IN UW SPECIFIEKE GEVAL NIET VOLLEDIG JUIST IS.WIJ SLUITEN, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN DE WET, ELKE AANSPRAKELIJKHEID UIT DIE KAN ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, OF HET VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE. U VRIJWAART REISVRAAGBAAK TEGEN ELKE VORDERING,PROCEDURE,VONNIS,SCHADE,VERLIES,EN KOSTEN.

Reisvraagbaak:

GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE INHOUD VAN DEZE SITE TEN ALLEN TIJDE VOOR 100% VOLLEDIG JUIS IS, OF DAT DE INFORMATIE OP DEZE SITE VOLLEDIG AANSLUIT BIJ UW SPECIFIEKE SITUATIE. REISVRAAGBAAK IS NIMMER VERANTWOORDELIJK VOOR:

 •          Schade die niet redelijkerwijs te verwachten was;
 •          Schade die niet werd veroorzaakt door contractbreuk of grove nalatigheid van reisvraagbaak.nl ;
 •          immateriële schade (zoals het verlies van gegevensgederfde winst of zakelijke onderbrekingenen verliezen toegebracht aan niet-consumenten;
 •          Schade of gevolgschade veroorzaakt door factoren die redelijkerwijs buiten de invloedssfeer Reisvraagbaak.nl liggen, zoals bijv. storingen in apparatuur
 •          Schade die (mede) is veroorzaakt door uw nalatigheid of contractbreuk.
Ook moet u als gebruiker alle kritische informatie op deze site, zoals bijvoorbeeld advies over visa en gezondheid onafhankelijk checken voordat u op reis gaat. Verder bent u verplicht om in het geval van schade alle mogelijke maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van deze schade en moet u eventuele schade of claims binnen 30 dagen schriftelijk aan Reisvraagbaak melden op (info@reisvraagbaak.nl )

Dit deel van de Voorwaarden is slechts van toepassing op display advertenties, zoals buttons, banners, sky scrapers etcetera.

Indien voor het vaststellen van de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding gebruik wordt gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen) zijn de systemen van Reisvraagbaak bepalend.

Advertentieovereenkomsten die worden afgerekend op basis van de kosten per duizend impressies (“CPM”) en waarbij het overeengekomen aantal impressies niet binnen de overeengekomen termijn wordt behaald, worden in overleg met de Opdrachtgever:

 • gestaakt, in welk geval alleen de behaalde CPM wordt afgerekend en de betreffende Advertentie wordt verwijderd;
 • verlengd tot het moment waarop het aantal overeengekomen CPM is behaald, waarbij kan worden besloten de Advertentie te plaatsen op een of meer andere Media.

Reisvraagbaak spant zich er voor in de Advertentie te publiceren gedurende de gehele overeengekomen publicatieperiode. Reisvraagbaak garandeert echter niet dat de Advertentie ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat het Medium te allen tijde toegankelijk is. Reisvraagbaak is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het Medium.

Reisvraagbaak is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het Medium (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van het Medium.

Premium Display Advertising

Onder Premium Display Advertising wordt verstaan het exclusieve recht van een Opdrachtgever te adverteren op een internetpagina of internetsite uit het portfolio van Reisvraagbaak. De exclusiviteit geldt alleen ten aanzien van de vaste displayposities en in geen geval ten aanzien van tekstlinks.

 • In het geval van Premium Display Advertising stelt Reisvraagbaak het gebruik van frequency caps kosteloos aan de Opdrachtgever ter beschikking.
 • In het geval van Premium Display Advertising heeft de Opdrachtgever het recht zonder extra kosten beeld en geluid aan zijn Advertenties toe te voegen. Reisvraagbaak kan nadere regels stellen aan de vorm en inhoud van het (audio-)visuele materiaal, zoals grenzen aan de grootte en maximale duur. Reisvraagbaak heeft het recht, desnoods zonder opgave van redenen, deze extra uitingen af te keuren.
 • Binnen Premium Display Advertising is de Opdrachtgever zonder additionele kosten gerechtigd het Advertentiemateriaal wekelijks te wijzigen. Het Advertentiemateriaal dient te worden aangeleverd conform de door Reisvraagbaak bekend gemaakte aanleverspecificaties.

Fixed Position Advertising

Onder Fixed Postion Advertising wordt verstaan het recht om te adverteren op een vaste positie op een internetpagina of internetsite uit het portfolio van Reisvraagbaak. Mocht de vaste positie van de Opdrachtgever door omstandigheden niet beschikbaar zijn, dan is Reisvraagbaak gerechtigd plaatsing van de Advertentie op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade.

Elektronisch budget

Onder elektronisch budget wordt verstaan het overeengekomen budget, waarmee Opdrachtgever de verschuldigde vergoeding voor één of meer Advertenties kan betalen wanneer hij online een Advertentie(order) plaatst. Aan het saldo van het elektronisch budget kan door Reisvraagbaak een maximum worden gesteld. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord combinatie) voor beheer van zijn elektronisch budget. Opdrachtgever is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn account van het elektronisch budget wordt gemaakt.Reisvraagbaak voert geen (voorafgaande) controle uit over de online geplaatste Advertentie(order)s. Eventuele fouten in de door Opdrachtgever geplaatste Advertentie(order)s komen derhalve volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Additionele kosten

Eventuele met digitale Advertenties gemoeide additionele kosten, waaronder productiekosten en externe hostingkosten in het kader van display advertising, komen voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever de hiervoor bedoelde kosten niet accepteert, is Reisvraagbaak gerechtigd de Advertentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder jegens de Opdrachtgever vergoeding van enigerlei kosten verschuldigd te zijn.

Cookies, pixels e.d.

Indien de Opdrachtgever aan de Advertentie een cookie, pixel of andere technologie toevoegt, dient de Opdrachtgever zich te houden aan de ter zake van toepassing zijnde wet- en regelgeving, gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede aan de eventueel nader door Reisvraagbaak daaraan gestelde regels.

Op al deze voorwaarden en op eventuele geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.